Záruční podmínky

Servis a podpora

Všeobecné záruční podmínky

Společnost JVC Czech spol. s r.o. odpovídá za kvalitu výrobků po celou záruční dobu. Záruční doba začíná dnem prodeje a trvá 24 měsíců u všech výrobků, prodaných konečnému spotřebiteli po 1.listopadu 2002 včetně.

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů. Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí.

Autorizovaná servisní střediska JVC provedou bezplatně záruční opravu po předložení správně a úplně vyplněného záručního listu společně s vadným výrobkem. Výrobek se předává k záruční opravě úplný a v originálním balení. Zákazník nese riziko poškození výrobku při přepravě.

 
Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaníká v těchto případech:

 
1. Výrobek byl instalován nebo obsluhován v rozporu s návodem k obsluze nebo s technickými a bezpečnostními normami platnými v České republice.

2. Údaje v záručním listu se liší od údajů na výrobku nebo zcela chybí.

3. Bylo poškozeno, změněno nebo odstraněno výrobní číslo.

4. Výrobek byl používán pro jiné účely, než je obvyklé pro spotřební elektroniku, zejména pokud byl používán k profesionální či jiné výdělečné činnosti.

5. Záruka se nevztahuje na opotřební zboží nad rámec běžného užívání, mechanické poškození zboží (včetně mechanického poškození přívodních šňůr sluchátek).

6. Byl proveden jakýkoliv zásah do přístroje neoprávněnou osobou, neautorizovaným servisem nebo prodejcem.

7. Poškození bylo způsobeno znečištěním, nehodou, živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či jiných vnějších lokálních jevů (bouřky, požár, přepětí v síti, náhodným nebo záměrným vniknutím kapaliny, cizích předmětů či hmyzu do výrobku, nevhodným větráním apod.)

8. Záruka se nevztahuje na reklamace parametrů, které nejsou uvedeny v technické dokumentaci.

9. Jde o běžnou udržbu, instalaci, programování, čištění nebo kontrolu parametrů.

10. Kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny.

 

Neúplně vyplněný či dodatečně pozměněný záruční list je neplatný!